Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten :
Totaal verzendkosten  : Te bepalen
BTW : 0,00 €
Totaal :
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Mijn lijst

Oplossingen

voor professionelen


Algemene Verkoopvoorwaarden PELLET ASC

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – AFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden op diverse manieren ter beschikking gesteld aan elke koper (ook genoemd: de verkrijger of de klant), bijv. in een catalogus en/of op de website van de onderneming.

Daarom impliceert het feit dat een bestelling gedaan wordt, en tenzij anders is overeengekomen, dat de koper volledig en zonder voorbehoud instemt met deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten zoals prospectussen, catalogi, enz. die worden uitgegeven door de verkoper (de onderneming PELLET ASC) maar die slechts bedoeld zijn ter indicatie.

Bijzondere voorwaarden kunnen geen voorrang hebben op deze algemene verkoopvoorwaarden, tenzij de verkoper hiermee formeel en schriftelijk mee heeft ingestemd. Andersluidende voorwaarden die worden ingebracht door de koper kunnen derhalve niet worden afgedwongen bij de verkoper, ongeacht het moment waarop de verkoper hiervan kennis neemt.

Het feit dat de verkoper op enig moment niet verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden opgevat alsof de verkoper achteraf afstand doet van een van deze voorwaarden.

BESTELLINGEN

Een bestelling is slechts geldig indien de hoeveelheid producten wordt vermeld, evenals de overeengekomen prijs, de plaats en de plaats en datum van levering of van terugname. Bestellingen zijn slechts definitief als ze schriftelijk door de koper worden geplaatst.

Tenzij anders wordt overeengekomen, betekent het plaatsen van de bestelling dat de koper volledig op de hoogte is van deze verkoopvoorwaarden van de verkoper, deze aanvaardt en afstand doet van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

De mogelijkheid om bestellingen te plaatsen is persoonsgebonden; de koper kan dit recht niet zonder instemming van de verkoper overdragen.

WIJZIGING VAN DE BESTELLING

Een wijziging of annulering van een bestelling waarom de koper verzoekt kan slechts worden verwerkt indien dit verzoek schriftelijk is ontvangen voordat met de productie van de goederen is begonnen.

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afmetingen en specificaties worden slechts bij benadering verstrekt en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ter verbetering van onze producten.

PRIJS

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden altijd gefactureerd voor de prijs die van toepassing is op het moment van verzending. Onze gefactureerde prijzen zijn netto (vervoer niet inbegrepen, exclusief BTW), onder voorbehoud van wijzigingen in verband met de toepasselijkheid bedoeld in artikel R543-247 van het Wetboek inzake het milieu, bijdrage aan de verwijderingskosten van afval van de meubilair. Verhogingen van de bestaande belastingen en nieuwe belastingen die eventueel worden ingevoerd voor de levering van de producten worden daarom doorberekend aan de koper.

Wijzigingen van het BTW-tarief worden verrekend in de prijs van de producten of diensten.

Belastingen, heffingen, rechten of enige andere vergoeding die betaald moet worden op grond van de regelgeving van Frankrijk, van een land waarnaar geïmporteerd wordt of van een transitland zijn voor rekening van de koper.

LEVERINGSTERMIJNEN

Voorwaarden: de levering vindt plaats conform de bestelling, hetzij door rechtstreekse levering van het product aan de koper, of middels een bericht dat de bestelling ter beschikking is gesteld, of door afgifte aan een transporteur in de plaats van vestiging van de verkoper.

Termijnen: de leveringen worden gedaan afhankelijk van beschikbaarheid en in de volgorde van binnenkomst van de bestellingen. Het is de verkoper toegestaan om bestellingen samen of in gedeelten te leveren.

De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk vermeld, maar zijn afhankelijk van de mogelijkheden voor bevoorrading en vervoer van de verkoper. Onze leveringstermijnen voor bestellingen zijn steeds bij benadering en vertragingen kunnen niet als reden worden aangevoerd om goederen te weigeren of een schadevergoeding te eisen.

Overschrijding van de leveringstermijn is geen reden voor schadevergoeding, het opschorten van bestellingen of het annuleren van lopende bestellingen.

Indien het product echter drie maanden na de ter indicatie vermelde leveringsdatum nog niet geleverd is, om een reden anders dan een geval van overmacht, kan de koop ongedaan gemaakt worden op verzoek van elk van de partijen; de koper heeft recht op terugbetaling van het reeds door hem betaalde voorschot, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding of compensatie.

Gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn leveringsverplichting zijn: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen, de leverancier kan zelf niet bevoorraad worden.

De verkoper houdt de koper stipt op de hoogte indien een van de bovengenoemde gevallen en gebeurtenissen zich voordoet.

In alle gevallen kan levering binnen de termijn slechts plaatsvinden indien de koper heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover de verkoper.

5.3. Risico's: In alle gevallen (ongeacht of de transportkosten voor rekening van de koper zijn of niet), vindt het transport plaats op risico van de koper, die indien een product beschadigd is of ontbreekt, alle nodige vaststellingen dient te verrichten en zijn klacht dient vast te leggen in een buitengerechtelijke schrijven, dat hij binnen drie dagen volgend op de ontvangst van de goederen aangetekend aan de transporteur verstuurt.

De dag waarop het risico overgaat is de dag waarop het product de fabriek verlaat of gereed is voor verzending en ter beschikking van de koper wordt gehouden. De koper draagt de risico's, zelfs als een franco levering is overeengekomen, vanaf de verzending vanuit de opslagplaats van de verkoper.

ONTVANGST VERZENDING RETOURZENDINGEN 

Onverminderd de bepalingen die verband houden met de actie te ondernemen ten aanzien van de transporteur, moeten klachten over zichtbare gebreken of indien het geleverde product niet overeenkomst met het bestelde product of met de pakbon, binnen 3 dagen na aankomst van de producten schriftelijk ingediend worden.

Het is aan de koper om bewijsmiddelen te leveren dat de vastgestelde gebreken of afwijkingen daadwerkelijk bestaan. Hij moet de verkoper in de gelegenheid stellen om deze gebreken vast te stellen en deze te herstellen. De koper doet dit herstelwerk niet zelf en laat dit niet door een derde doen. Voor producten die in verpakking worden verkocht, zijn het gewicht en de afmetingen bij het vertrek het bewijs van de geleverde hoeveelheden.

RETOURZENDINGEN: Retourzending van het gekochte gebeurt uitsluitend tegen betaling van de verzendkosten en na onze schriftelijke instemming, bij het ontbreken waarvan de retourzendingen geweigerd zullen worden door onze ontvangstdienst en geen creditnota zal worden opgesteld. De kosten en risico's voor een retourzending zijn altijd voor rekening van de koper.

De retour gezonden goederen worden verstuurd met een retourbon die op het pakket aangebracht moet worden. De goederen moeten zich in dezelfde staat bevinden als toen de leverancier ze had bezorgd.

Bij een zichtbaar gebrek of indien het geleverde niet overeenkomt met het bestelde, behoorlijk vastgesteld door de verkoper op bovengenoemde voorwaarden, kan de koper een gratis vervanging krijgen of terugbetaling van de producten, naar keuze van de verkoper, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding of compensatie.  Voor de elektrische materiaal, geen enkele terugkeer zal aanvaard worden.

Geen enkele terugzending van koopwaar zal aanvaard worden zonder ons akkoord.

GARANTIE

De garantie is 5 jaar geldig, met uitzondering van het Gamme Economique, waarvoor een garantie van 1 jaar geldt, en tenzij bij het kenmerk een speciale vermelding staat (uitbreiding of beperking van de garantie). De garantie gaat in op de dag van facturering door de verkoper. Onze aansprakelijkheid voor materiaalfouten, fabrieksfouten of montagefouten beperkt zich tot de eenvoudige vervanging van het bestelde goed dat erkend gebrekkig is bevonden door onze technische dienst, met uitzondering van elektrisch materiaal. De garantie vervalt indien de klant wijzigingen aan het product aanbrengt of laat aanbrengen door derden. Retourzending van producten waarvoor garantie geldt gebeurt altijd door de klant en op kosten van de klant. Niet-betaalde verzendkosten worden slechts aanvaard bij voorafgaande instemming. Dit betekent dat de koper geen omzetdaling, schadevergoeding of vergelijkbaar kan claimen bij de verkoper.  In geval van eind van productie voor één of verschillende artikelen blijven  de onderdelen nog gedurende 2 jaren leverbaar.

RECYCLEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Wij verkopen professionele elektrische en elektronische apparaten. Het recyclen aan het einde van het leven van deze apparaten is verplicht gesteld in decreet nr. 2005-829 van 20 juli 2005. Om te voldoen aan de eisen van dit decreet, brengen wij bij onze klant een vaste verwijderingsbijdrage in rekening voor elk verkocht elektrisch of elektronisch apparaat. Het bedrag van deze vaste bijdrage is het bedrag dat op het moment van facturering van kracht is. Deze verwijderingsbijdrage wordt gebruikt door de fabrikant om een recyclagebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking van afgedankte apparatuur.

BETALING

Onder voorbehoud van mogelijke kredietafspraken dienen onze facturen binnen 45 dagen einde maand betaald te worden, vanaf de datum van verzending van de factuur, tenzij anders met ons wordt overeengekomen. Facturen voor een bedrag van minder dan 50 euro ex BTW worden vermeerderd met 10 euro ex BTW. Onze betalingsregeling in termijnen of onze aanvaarding van een betaling is geen afwijking van de voorwaarde van de plaats van betaling, die de statutaire vestiging van de Verkoper is.

Bij een betalingsachterstand kan de verkoper alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd enige andere manier om hier tegen op te treden. Indien bedragen niet betaald zijn op de vervaltermijn zoals vermeld op de factuur wordt van rechtswege vanaf de dag volgend op de uiterste betaaltermijn genoemd op de desbetreffende factuur boetes in rekening gebracht voor een bedrag gelijk aan 3 keer de wettelijke rente, evenals een vaste vergoeding voor incassokosten van € 40.

Indien niet wordt betaald en indien niet binnen 48 uur wordt gereageerd op een ingebrekestelling, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden indien de verkoper dit wenst, die vervolgens de retourzending van de producten kan eisen, en een schadeclaim kan instellen. De retourzending heeft niet alleen betrekking op de lopende bestelling, maar ook op alle eerdere bestellingen die niet betaald zijn, ongeacht of zij reeds zijn geleverd of onderweg zijn en ongeacht of de betaaltermijn al is verlopen of niet. Bij betaling per wissel wordt het niet terugzenden van de wissel beschouwd als een weigering van aanvaarding vergelijkbaar met betaalverzuim. Indien de betaling in termijnen plaatsvindt, brengt het niet betalen van een termijn brengt met zich mee dat de volledige schuld onmiddellijk opeisbaar wordt, zonder ingebrekestelling.

In alle voornoemde gevallen worden de bedragen die verschuldigd zijn voor andere leveringen, of onder welke andere clausule dan ook, onmiddellijk opeisbaar, tenzij de verkoper kiest voor de annulering van de desbetreffende bestellingen.

Korting: Wij hanteren de volgende korting: 0,5% van het factuurbedrag ex BTW per volledige maand vooruitbetaling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onze producten worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud.

De verkoper behoudt het eigendom van de geleverde producten tot aan het moment van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en rente van de producten.

Indien de prijs niet is betaald op de overeengekomen vervaldatum, kan de verkoper de producten terugnemen en wordt de verkoop van rechtswege ontbonden indien de verkoper dit raadzaam acht. De vooruitbetalingen die reeds zijn gedaan blijven verworven door de verkoper, als tegenprestatie voor het genot van de producten dat de koper gedurende die tijd heeft gehad.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, maar de koper draagt de verantwoordelijk voor deze producten vanaf het moment dat zij daadwerkelijk geleverd zijn. De overdracht van het bezit brengt ook de overdracht van het risico met zich mee. De koper verplicht zich daarom om vanaf heden een verzekering af te sluiten die de risico's van verlies, diefstal of schade van de desbetreffende producten dekt.

GESCHILLEN

Bevoegdheid – Geschillen: Indien zich een geschil voordoet van welke aard ook of bij onenigheid over de totstandkoming of de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van LYON bevoegd, tenzij de verkoper een andere bevoegde rechtbank verkiest.

Deze clausule is zelfs in een kort geding of in een rechtszaak met meerdere gedaagden of bij een beroep op de garantie van toepassing, ongeacht de wijze en voorwaarden van betaling, zonder dat de clausule inzake rechtsbevoegdheid die mogelijk op de documenten van de kopers zouden kunnen staan de toepassing van deze clausule kunnen verhinderen.

Alleen het Franse recht en de Franse taal zijn toepasselijk.

DIVERSEN

Indien een of meer van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, aanvaardt de klant bij voorbaat dat de overige bepalingen daardoor niet worden beïnvloed en dat de nietige clausule(n) worden vervangen door economisch geldige clausules die de intentie van de nietige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

PELLET ASC

S.A.S met een kapitaal van 1.000.000 euro

R.C. Lyon B 390 425 197